Other

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อ.เมือง จังหวัดหนองคาย
กรุณานำส่งหลักฐานตามที่โรงเรียนกำหนดในวันรับสมัคร

ม.1   
เลือกประเภทการสมัครที่มีสิทธิ์สมัคร
International Program (IP) (สมัคร 24-28 ก.พ.2561)
English Program (EP) (สมัคร 24-28 ก.พ.2561)
Talented Program (TP) (สมัคร 24-28 ก.พ.2561)
Science Math Enrichment Program (SMEP) (สมัคร 24-28 ก.พ.2561)
Gifted Program

คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย   ภาษาจีน   ภาษาญี่ปุ่น  
ภาษาฝรั่งเศส   ภาษาสเปน   ภาษาเยอรมัน   ภาษาลาว  
ภาษาเวียดนาม   เกาหลี   กฎหมาย

(สมัคร 25-26 มี.ค.2561)
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (สมัคร 25-28 มี.ค.2561)
นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (สมัคร 25-28 มี.ค.2561)
ม.4
เลือกประเภทการสมัครที่มีสิทธิ์สมัคร
International Program (IP) (สมัคร 24-28 ก.พ.2561)
Talented Program (TP) (สมัคร 24-28 ก.พ.2561)
Science Math Enrichment Program (SMEP) (สมัคร 24-28 ก.พ.2561)
Gifted Program
คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ   ภาษาจีน  
ภาษาญี่ปุ่น   ภาษาฝรั่งเศส   ภาษาสเปน   ภาษาเยอรมัน   ภาษาลาว
ภาษาเวียดนาม   ภาษาเกาหลี    กฎหมาย
(สมัคร 25-26 มี.ค.2561)
กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science-Math) (สมัคร 25-28 มี.ค.2561)
กลุ่มภาษา (Language) (สมัคร 25-28 มี.ค.2561)
สรุปผลการรับสมัคร IP,EP,TP,SMEP       สรุปผลการรับสมัคร gifted ในเขต นอกเขต วิทย์-คณิต ภาษา        ปี-เดือน-วัน  
สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น  

พัฒนาโปรแกรมโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ลิขสิทธิ์ © 2561 Computer Center